Giới Thiệu Về JUCHA

Hướng tới cuộc sống tiện lợi cho người Việt Nam, chúng tôi
đã phát triển ứng dụng gửi xe thông minh JUCHA

JUCHA - Ứng Dụng Gửi Xe Thông Minh

JUCHA
Ứng Dụng Gửi Xe Thông Minh

jucha platform service
m_diagram_center

Ứng Dụng Gửi Xe

 • log-in

  Đăng nhập

 • qr

  Gửi xe bằng mã QR

  Bản đồ tìm kiếm bãi xe

 • map

  Tìm bãi đỗ xe
  xung quanh mình

 • in

  Gửi xe bằng mã QR

 • out

  Bản đồ tìm kiếm bãi xe

Gửi lấy xe bằng
mã QR

JUCHA ADMIN - Ứng Dụng Quản Lý Bãi Giữ Xe

JUCHA ADMIN
Ứng Dụng Quản Lý Bãi Giữ Xe

 • main

  Màn hình trang chủ

 • in-out

  Màn hình thông tin lấy xe

 • history

  Màn hình lịch sử bãi xe

 • stats

  Màn hình thống kê số lượng xe

Hệ Thống Chính JUCHA

mainsystem

Người gửi xe

Người quản lý bãi xe

Liên kết với ứng dụng

big_parkinglot

Bãi đỗ xe lớn

big_building

Tòa nhà lớn

apartment

Chung cư

mall

Trung tâm
mua sắm

departmentstore

Trung tâm
thương mại

MAIN SYSTEM - Hệ Thống Quản Lý Bãi Giữ Xe Thông Minh

Dễ dàng trong việc quản lý các bãi giữ xe có quy mô lớn: Các trung tâm thương mại,
tòa nhà văn phòng, chung cư,...

Liên Hệ

*
Your username is required.
*
Please enter a valid email address for shipping updates.
*
Please enter your shipping Phone-Number.
loading